Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi          Fotoğraf Galerisi
 

DÜNDEN BUGÜNE KIRIM - www.hemsinvadisi.com
   
 

Sakaoğlu M.Ali ¬

Sakaoğlu M.Ali

 DÜNDEN BUGÜNE KIRIM
 YAZI BOYUTU

 Tarih : 23.4.2018 - 01:01:59 


Rusya,işgal ettikleri yere Rusları yerleştıyor,asıl mal-mülk sahiblerini tecrit ile eritiyordu..


DÜNDEN BUGÜNE KIRIM*KIRIM,METLER-SAKALAR VE ASIRLIK MÜSLÜ MAN OSMANLI-TÜRK COĞRAFYASI..

*CENGİZ HÂN'NIN TORUNLARI, MEHMED GİRAY HÂN VE ŞÂHİN GİRAY HÂN.. Rusya,işgal ettikleri yere Rusları yerleştıyor,asıl mal-mülk sahiblerini tecrit ile eritiyordu.. *Sakaoğlu Mehmet Ali

CENİZHÂN TORUNLARIN'DAN MEHMED GİRAY HÂN ZEHİRLENMIŞ,YERİNE ŞÂHİN GİRAY HÂN GERTİRİLMİŞTİ DE..

*ZALIM VE KADDAR,ASIL GÜRCÜ OLAN STALİN ZAMA'NINDA DA KIRIM TATAR-TÜRKLERİ DE SÜRGÜNE GÖN DERİLMİŞ,KÖMİNİST REJIMI TÜRK DEVLETLERİ DİLİM DİLİM BÖLMÜŞ,PARÇALARA AYIRTMIŞTI..SEN "ÖZBEKSİN,"SEN, KAZAKSIN!.." Vs.

* SULTAN II.SELİMİN HAREKÂTI BAŞARASIZ GEÇMIŞTI..

* CENHİZ HÂN'INI 21.CI TORNU VE 49. HÂN'I NE HÂLE DÜŞMÜŞTÜ..

KIRIM,Türkler'den,Müslümanlardan ayırdılmıştır. Dinden soğutma,asimile ile Ruslaştırılmaya çalışılmıştı, baş arılı da olunmuştu... Ruaşa-Siavca-Ukranya dahil,Kazakları da diktiren ederek,Krıl-Selanikli bir Krıl adın daki Papaz'ın uyguladığı ve adını alan- alfabesi ile yazılmakta dir..Bir çok ,Devlet Başkanları,hâlâ ,soy adlarının sonunda, "of, yev"yer alır. Aliev,Nazarof.. gibi.

*ÖTEDEN BERİ RUSLAR,BAŞ BELÂSIY DI KIRIM HANIĞININ.MEHMED GİRAY HÂN..

ARADA BİR,TÂ KİEV ve MİNSK'E KADAR AKİM LER DÜZENLEMEK ZORUNDA KALIP,DÜŞMANA OKKALI BİR TOKAT İNDİRMEK İSTEMIŞTI DE.. DÜŞMAN BİRLİĞİ HEM KALABALIK HEMDE KUVVETLİ İDİ..

OSMANLI TÜRKÜ DE DAHA ÇOK,UZAK DOĞU, AFRIKA KIT'ASI İLE İLGİLENMEKTE İDİ.. HANÎ,PETROL,KATRAN,ELMAS,ALTIN KAYNAKLAR YOK İDİSE DE,KUTSÎ MEKÂNLARA DAHA ÇOK ZAMAN HARCAMIŞTI.. O DA 7 DÜVELE n MÜCADELE ETMEK ZORUNDA IDI..

*

Hıristiyan-Ortodoks-kardeşleri, bu Müslüman tatarlara karşı birlik yapıp,Mehmed Giray'i zehirliyerek orta dan kaldırmış,büyük bir ortak düşmandan kırtulmuş tular. Geriye ise,Şâhin Giray Hân kalmıştı..O da,giyin, kuşam, yeme-içmesi ile,ağabeyine tam zit olarak,tamda yutulur bir lokma idi..Onu alıp maşa gibi kullanmak vede zamanı geldiğinde,dürmekti..Öyle de yapılmıştı.

Özetle, Sultan II.Selim'in Kırım'ı yeniden geri almak için,giriştiği hareket başarısız geçmişti.

Bu savaştabn sonra da,Kırım daki soylu,elit,zâdeler iki ye bölünmüştü. Bir taraf İstanbul'dan yaya,öteki de Moskof'a taraftı.Bu firsatı iyi değerlendiren Moskova, Aynalıkavak antlaşması ile,Romanya'ya müdahale etme mek,karışmamak şart ile,"Hân" seçme yetkisini de İstanbul'dan alıp kendisine tabii tutmuştu. Bu ara da bir Rus hayranı olan,gamsız,ayyaş Şahin Giray'i „hân“tayin ederler.Rus üsûlü iniforma giyer... yaverlerini de onlardan seçer..Yaşantı,tavri artik,bir,Cengiz Han torunu olarak gibi değil de,Rus Çarları gibi hareket eder.Artık Rus Seferinin isteklerine göre hareket eder,Vakiflara ve Zenginlerin mal mülküne el koyunca, Kırımlılar isyan bay rağı açmıştılar.Şahin Rusya'dan yardım ister;bunun akabinde de Osmanlı da sınıra askerî yığınak yapar. Bu arada, Şahin Giray Hân,bu bölgenin komutan, Paşası'na,bir elçi gönderir.İşi tatlıya bağlamak, anlaşa rak bir çikar yol aramakta olabilirdi.Büyük bir hata ile,"elçiye zeval olmaz" sözünü kulak ardı etmiş olmalı ki, Paşa, elçiyi idam ettirir.

Bir zamanlar da,Bağdat,Müslümanlar Melikine ,"bana islâmiyeti öğreten bir heyet gönderin" diye bir elçi göndermişti,Melik te"bunlar"casus"diye kellesini vur durmuştu. "Artık yaşlandım,bir kenara çekilip, Anamın Yurduna gideceğim" diyen,Cengiz Hân.. elçilerinin idam edildiğni haberini alınca.. Bağdat'ı yerle bir etmişti.. Melik kaçmış kurtulmuştu, kayalık lardan düşerek ölmüş,hanımı Türkan ve kızları Cengiz'in esirı olmuştu sada,Cengiz,Ana tarafın dan"Türklük",akraba,olduğundan bu,Türkmen ailesine saygı gös terip,af etmıştı!..

BUNUN ÜZERİNE,GİRAYİN DAVETİ ÜZERİNE,RUSLAR KIRIMI İŞGAL EDER.

2 MİLİYONA YAKIN TATAR-TÜRK-MÜSLÜMAN VARKEN,AZILIĞA DÜŞ TÜLER

Bu davet üzerine,Kıraliçe-Çariçe II.Ekatarına(Kudûs daki,kutsî bir rahibenin adı olan ve Alman-Berlin-prüsya'lı kızı, Deli Petronun eşi ve daha sonrada,Petroyu'u öldürüp tahta geçer,sonra metresi olan) General Girigoriga A.-Potjemkin-Potyemkin'-sağ resim- iğinda Kırım'ı işgal eder ler. 9 Temmüz 1783-Berlin konferasınadan sonra- Osmanlı Devleti ile olan ihtilafi yok etmek için işgal ettiğini açıklı yor,Kırım artık Moskova'nın bir eyâ leti sayılı yor. Han,bugünlerde Rusya'nın dediği.. "Biz,Rus soydaş larımızı korumak içinbura dayız! "dedikleri gibi.Rusya'ya,Çariçe'ye itaat etme yen,elit, asılzâdeler işkence ile öldürülüyor,bir o kadarı da sürgün ettirili yor,bir o kadarı da açlık,hastalıkla ölüyör..O zamanlar iki-2- miliyona yakın Tatar Türkü-Müslümanı yaşıyordu.Bu olaylardan sonra,tâ Rumeliye,Anado luya yerleştırılmıştı.

Osmanl da ister istemez,bu resmi beyanı- 8 Ocak 1784'de-tanıma zorunda kalmıştı.Bâb-i Âli deki,-bugün ki gibi-iç çekişme,siyasî oyun, buhranda bu teslimiyete yardımcı olmuştu...

İSTANBUL'A KAÇAR,ŞAİRLERE İLHAM KAYNA ĞI OLUR...

Yüklü bir maaş alan,Şahin Giray'ın maaşı da kesil mış,unvanı da elinden alınınca,o da Osmanlı Türke sığınmış, kaçmıştı.Rodos'a sürgün edilir,bir kaç sene sonra,mahmeme kararı ile idama mahkûm edilir...

Bu idamdan sonra zamanın Şairleri de de bir kaç "Hiciv" Şiiri yazmıştı," Kırım halkı eder ol düzâhı öyle Tatyyur kim?/ Kef-i küffâravedi öyle mülk-i Cennet-âsârı.(..)" Sümbülzâde Vehbi Bey.

Şair Sürûrî de ," .. Tuttu Şâhın Giray'ı fukârânın âhı / Neyf olundı Rodos'a katlı olunur İnşânlâh/

Şûrâ dest-i kabûl üzre tutar tarihin./ Tiz-pervâz idi Şâhin ele geldi nâ-gâh."

* AKYAR-SİVASPOLAL,AKMESİD- SİMERFOL; KEFE- FEO DOSYASI VE DAHA NİCELER:!..

DAHA SONRA,BRİRATANYA-İNGİLTERE, FRANSA,SARDİNYA ADALARI

(bugünkü İtalya'ya bağlı Akdeiniz ülkesi) destekli 93' adlı savaş ta da,sıyası oyunlarla, kazanılmış olan savaş kaybedildi,"Akyar-Sivastopal önünde yatar gemiler" türküleri ne ilham kaynağı olmuştu. Bu en son mücadeeleden sonra Rusya bu yarım ada Kırım'a Rus nüfusu yiğdi. Şehirlerin kakiki,asıl ad- isimlerini Rusça'ya ve de ortodoks hristiyan adları ile değiştir di. Akyar-Sivas topl'a; Akmescid-Simerfol'a;Kefe-Feodosya ; Gözleva -Yevpatorya şeklinde değiştiril mişti, bunlardan bir kaçı. Okjizen havası ile bir çok hastalıklarada faydalı olan Kırım sahilleri,manzarası... Kırım babahçe,hayvancılığı,madrası ilede meşhürdü..

METLER'DEN SONRA SAKAZÂDELER.BİR ÇOK TÜRKLER BATUM'A TAŞIN DI..

1917,Bolşefik inkilâbi ( Bu kısa hikâye yı, Mimar,Yüsüf Ziya Altay“ anlatmıştı, bakınız“ Sakalar“

Kırım, yeniden kendi bağımsızlığını İlan etmıştı de,( Sakazâde Mehmed Ali Paşa)münist rejim 1918'de müdaha le etmış,İstanbul'dan da yeterli desteği almayınca,Beyaz Ruslar-Misk,-(Litven ya, Letonya, Estonya) Moskof'l arın rekabeti,Beyza Rusların Kırım'ı kendi baş şehir etmişlerdi. Bu arada bir çok Türk lerder Batum' ageçti,o radaki dükkan-mallarının bir kısmını buraya taşıdılar. Kızıllar buraları da işgâl etmıştı.

(Solda,Hitler Almanyası ile saldırma mazlık anlt laş ması imzalayan Jojef Stalin'in sırtını mühke me bağlayıp, Kafkaslara, Türrk Ülkelerine müdahaleyi sıkla ştır mış,kıyıma başlamıştı.)

*

Beyaz Rusya-Misk-ile Rus-Mokova-ara sın daki kavgayı kızıllar kazan mış,yeni den 1921de Kırım Rusların hakimi yetin de geçmişti.

HİTLER ALMANYA'SININ KIRIM İŞGALIN DE YERLİ HALK ALMAN LARA YARDIM ETTİ DİYE...

*Kırım'ın otonomi durumu iptal edilmiş,çetin bir savaştan sonra ,Kırım tekrar Rusların hakimiyetine geçmişt. Stail'in emri ile,1944 'de bütün Kırımlılar,hayvanlar vagonlarına yükl enerek tâ sibirya eteklerine sürülür, biir çogu açlık,hastalıkla yollarda ölür. Bir kaçı da Almanya'ya gelir,Alman vat andaşı olur. Bunlardan ileri gelenlerden biri de,Mehmed " Kacıkacı „"ni,Türk işçi leri gelince onlarla tanışmış,bir cemiyet altında toplan mış, faaliyetleri olmuştu.Münih'te ilk Müslüman Mezarı onun kabirs tanı ile başlamıştı.Bu satırarın ayazarı de,ken disi ile uzun sohbet ler,mülakatları olmuştu.

DEMİR PERDELERİN ÇÖKMESİ İLE KIRIM UKRANYA'YA BIRAKILMIŞTI

1954'de Ukranya'ya devedilen Kırım'a, 1966'da yeniden Kırım halkı geriye dön meye çelıştılar.

*Kırımlıların en son meşhür,efsane lideri Cemil Kırımlıoğlu'nu dinlemek lâzım gelirdi.

1991'de yeniden Ukranya bağımsız,müstekil olunca, Kırım'ın sitatüsü yeniden gündeme gelmıitı.

Kırım Tatar otonomi isteğini Ukranya Kiev,bu isteğe yanaşmadı ret etmıştı. Sergel Aprelev gibi, siyasetçi faşıst,Türkçe lisani da bilen, Jirin ov ski da,Putin'nin danışmanlarından, Bogdano v'da "Kırımın hakiki,asıl sahibi Türkiye'dir" dedik leri yazılanlar arsınd a yer almaktadır.

MİKAİL KORBAÇOV'UN HANIMI DA TATAR TÜRKÜ İDİ..

Akdeniz'e inmeye gaye etmiş olan bir Rusa,yıllar sonra,bu istekten kendi rizası ile vaz geçmeyeceğı gibi,ne de Karadeniz'den vaz geçeceiğni sanmıyoruz. Putin ile birlikte,derlenen toparlanan Rusya, yeniden süper bir güç, kuvvet olduğunu gösterecek gücede sahiptır.

"..Rus nüfusunu korumaya geldik!" diyen Moskova,bu nüfusu göstererek ilhâk -işgal etmeye bahane etmek tedir. Ukranya Askerî birlikleri bile garnizona sokmamay çalışmış,en önemli sahalar köntröl altına alınmıştır. Gürcista2 ile arası açılınca,Başkan Saakasvilie'e "gelir alır,bacaklarından aşağı-Misoloni'e yapıldığı gibi" astırırım" diyecek kadar tehdit etmışlerdi sede,güvendiği Nato-hani,turici-portokal hareketi adına- da tam destek verememıştı. Orta doğu, İrak, Sudan ,Afkanistan'ı (Ruslar'ın işgalı ise 1979'du) ile zaten başı ağruyan USA, Obama ile işleri düzeltmeye çalışırken,Rusya'ile yeni den takışmak istememişti..Rusya Gürcistani bombala mışti isede,Türkiye-Gürcistan ortak Havaalnına hiç dokanmamış,Putin-Erdoğan dostluğu dikkate alın mıştı.

Yani,eski günlerine dönmek isteği olduğu imajıyatmak tadır. İstemeyenleri de, cezalandır maktadır.Daha dün Azerbeycan'ı Ermenileri destekliyerek,Karabağı işgal ettirdiği gibi... Cami,Tekkeler kapanmıştı ise, Ermenis tan da Kiliseler canlı tutulmuştu...

KARA VE AKDENİZ DE Kİ DENİZ FİLOLARI

* 

Dağıstan'da Kasım,Şeyh Şamil Torunları...

Azak Denizi,(Soçi,Karaçay,Özetya,Karatay,,İngüşlar-bunlar bir kavim olmasına rağmen,Rusya bilinçli ola rak parçalara bölmüş,olanları da asimile ederek, iş gal etmiştir) Çeçenya-Dağistan,Mahaçkale vb. bura lar,kuzer,batı,doğu bölgeleri de Rusya işgalı altında olup,günü birinde,hak yerini bulacaktır.Bunu bilen Rusya,nfüs azalmasınakarşılık,özel uygulama larla, birkç çocuk ayapan aileler de ,özel fonlarla destekle nmektedir..

Hulâsa,Mikail Korbaçov'un hanimi da bir Tatar Türkü idi... Yuz yıllardan beri,Ruslar ile Türklerde içi olmuş, ikız -alıp vermış akrabalıklar çopğalmıştı. Kavga,gözyaşları yerine,akıllı düşünce,realizirung ile, her kesimi memnun etmesede,müşterek noktalarda anlaşmaklâz ımdı,aksı ,Kırım,daha çok savaşlara, Kırım Tatatar-Türk-Müslümanların kıyımına neden olabilirdi. Moskof Ayısı'nın dişleri hâlâ ağzında sapasağlam, düşme mişti...

*

*Sakaoğlu Mehmet Ali, 5.Mart 204

 * YeniyurtHaberYorum. E-Posta;mali@yeniyurt-haber.netPaylas |

 
1 2 3 4 5   Bu Yazyya Toplam 10 Puan Verildi
 Kaynak :  Sakaoğlu M.Ali

 Kategori  Eğitim, Kültür

1382 Kisi Tarafindan Okundu.

Yorum ( 0 )   

KAYITLI YORUM BULUNMUYOR.

 

 Bu Yazara Ait Di?er Yazylar

Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

 26.7.2018

DÜNDEN BUGÜNE KIRIM

 23.4.2018

DÜNYA'DA İLKLERİ YAŞATANLAR

 16.4.2018

LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1)

 3.11.2017

SUYA-BULUTA SERDENİŞ

 21.2.2017

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR

 17.2.2017

TERÖR BELÂSINI BERTARAF ETMEK

 19.12.2016

Bukadarına da, Pes Doğrusu!

 20.3.2016

ASYA'DASN-AVURUPA KI'TASI'NA,DİNÎ ÇATI ALTINDAKİ FAALİYET VE YAYILIMLAR..*Tarsus,Efes,İstanbul..

 26.3.2014

DESEK YAZSAK MI ACABA 10 KARADENİZ İZLENİMLERİ

 12.12.2013

OSMANLI ZULME TAVİZSIZ,HOŞGÖRÜSÜZ DU.. DAİMA MAZLUMUN YANINDAYDI..

 13.10.2013

desek,yazsak mı acaba, doğu Karadeniz izlenimleri 9.bl.

 6.10.2013

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...

 6.10.2013

Desek,yazsak mı acaba?.D.Karadeniz'e Seyahat-göze takı lanlardan.. (7.Bölüm)

 6.10.2013

DESEK,YAZSAK MI ACABA?..D.KARADENİZ'DEN...* 5.Bölümün devamı 6.Bölüm..Fındık Hoca'nın kısa seceresi

 6.10.2013

 
 
 

 

 Reklam

Rize'yi Canlı İzle
 Duyuru
 Köse Yazilari

Sevgili Müsellim

Sevgili Müsellim ¬
HRİSTİYAN HAÇLI TERÖRÜ

Dr. Senay Baltacı

Dr. Senay Baltacı ¬
Uzay terapisi de denilen DRX-9000 tedavisi

Davut ŞENTÜRK

Davut ŞENTÜRK ¬
Ramazan

Dr Murat BALTACI

Dr Murat BALTACI ¬
Fiziksel Aktivitenin Yararları

Osman Coşkun

Osman Coşkun ¬
DAVETİYEDİR

Alpay BALTACI

Alpay BALTACI ¬
İYİLİK EKSENİNDE...

Sakaoğlu M.Ali

Sakaoğlu M.Ali ¬
Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

Av Yusuf

Av Yusuf ¬
SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı

Mehmet Okumuş

Mehmet Okumuş ¬
AVRUPA'DAKI GURURURUMUZ MAHINUR OZDEMIR LONDRA'DA MISAFIRIMIZDI.

DOĞU&BATI

DOĞU&BATI ¬
Yazi Eklenmemis

Nihat PAMUKÇU

Nihat PAMUKÇU ¬
KÖR SATRANÇÇI
 

 Reklam Vadisi 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de
Rize İl Genel Meclisi Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Hemşin Belediyesi himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Kaçkar Yolu Şenliği, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü başladı....

Mayıs Ayı Yaş Çay Bedelleri Ödeniyor.
Budama Bedelleri Ödeniyor
 

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Hava Durumu 
 Reklam

VİDEOLARGüncel | Sosyal Hayat | Ekonomi | Siyaset | Sağlık | Eğitim, Kültür | Tabiat | Spor | VİDEOLAR | AYIN KONUĞU | HEMŞİN TARİHİ | RİZE'Yİ CANLI İZLE | HEMŞİN'İ TANIYALIM | Gizlilik Politikasi


 

© Copyright - 2007- www.hemsinvadisi.com - Tum Haklari Saklidir. 
     iletisim : hemsinvadisi@hotmail.com