Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi          Fotoğraf Galerisi
 

LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1) - www.hemsinvadisi.com
   
 

Sakaoğlu M.Ali ¬

Sakaoğlu M.Ali

 LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1)
 YAZI BOYUTU

 Tarih : 3.11.2017 - 22:38:08 


Büyük Bratanya-İngiltere ve USA-ABD(Angol-Sakson) aynı görüşü taşıyorlardı.


LOZAN'DA KAYBETTiK LERiMi Z. 

( 1) Büyük Bratanya-İngiltere ve USA-ABD(Angol-Sakson) aynı görüşü taşıyorlardı. Peki,aynı kaderi paylaştığımız Almanya,ne diyor,nerde idi? (II.Abdul Hamid Han,yarınları sezmiş gibi,bu bolgelerin tapus unu kendi şahsı malı gibi,üzerine geçirmıştı; Bunun mahkemesı de,yıllarca sürmü ştü) Lozan'da İngilizler, “Musul halkının şivesi fark lı,onlar Türk değil.Çoğu da zaten Kürt ve İran asıllıdır” tezini ileri sürmüştü.Petrole gözünü diken ABD,bu görüşe destek verdi.Kraliçe (Elizabet) de bedelini yüzde 20'lik payla öde di... Bu Gros Bretanya-USA dayanışması bugün de vardı.
 * * * 
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN ÖNE Mİ NEDİR?..
 Musul'un Lozan'da masaya gelme durumunu anlamak için öncelikle o günkü şartları anlamak gerekir. I.Cihan-dünya savaşı'nın mağlup devlet leri Almanya, Avusturya,Macaristan vede Bulgaristan galip devletler tarafından ağır antlaşmalarla adeta yağmalan mıştı. Aynı şey Osmanlı için de Sevr ile yapılmak istendi, ancak,kabul edilemez şartları yüzün den Sevr hayata geçmeyen bir taslak olarak kaldı.Üstelik Türkler,parça lanmaya direnen tek millet olarak diğer ülke lerden farklı milli bir kurtuluş savaşı verdi. Artık İtilaf Devletleri'nin karşısında sadece I.Cihan-dünya Savaşı'nı kay be den ezik bir ülke ve millet yoktu.Balkan savaşından(askerin siyasete karışmasıyla gelen hazimet!) sonra,ikinci bir ağır -kayıp- yenilgi sonrası aya ğa kalkılmıştı.Lozan bu şartlar altında,hem büyük savaşın hemde mil li mücadelenin hesabının görüldüğü, Osmanlı'dan arta kalan durum un kayıt altına alındığı,Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya milletler-uluslar ve devletler topluluğu içinde yer almasının tapu senedi dir, diyenler olduğu gibi,”canlı canlı tabuta konulduk”,diye yorumlayanlarda çoktu. Bir diğer deyişle de,biriken hesapların görülmesi dir. Batı için de yüzlerce yıllık Şark meselesinin çözüme ulaşmasıydı. Birinci Cihan harbinden önce,Almanya (II.Kaizer Wilhelm,sol başta) Avusturya,Macar,Bulgaristan krallarını gösteren itifak kartpostaları ve afişleri basılmış,duvarlara asılmıştı.Bu tarihî mevzuları hakim,yazan, aktaranlar içerisinde yer alanlardan birileri de,tarihçi yazar mehrum Yılmaz Öztüna (Türkiye Tarihi ) ve (yaşayan tarihçilerimizden,üzün ömür dileriz.) Ilber Ortaylı' dan da ,söz edebiliriz. * * * ( Ve hâlâ paylaşım son bulmamıştı;bugün de binbir bahane ile,Doğu iş gal edilmişti, binlerce ölmüş,evinden barkından olup,yollara,mühacirmülteci olarak-denizlerde boğulanlar harıç- başka ülkeler sığınanlar vardı.yhy) LOZAN KONFERANSINA GİDİLİŞ ? Masaya zorluyanlar,1.Cihan harbini kazanan taraftı. 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imza lanarak,Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaş ması imza altına alınmıştı. Artık,masaya oturulabilinirdi.Sırada I.Cihan Savaşı sonrası yarım kalan siyasi ve hukukî hesaplaşmalar vardı. (Bugünde bitmiş değildi ya, Irak ve Süriye'nın acık lı halı,içimizi yakıyor.) Henüz,adı„Türkiye Cumhuriyeti „olarak ilan edilmemişti,anacak, fiilen artık yeni bir Devlet,-Ülke vardı.Türkiye,konfe ransın İzmir'de yapılmasını istedi,ancak, karşısındaki dev let ler savaşa katılmamış tarafsız ülke İsviçre'nin Lozan (Lausanne) şehrini seçmişlerdi. Osmanlı'nın höşgörü şü ile kurulan yabancı mektep-hastane mas kesi altında kurulan yerlerde,Osmanl ile savaşacak hristiyan militanları yetiştirilmişti. ( Fahretin Paşa'nın hatıra larında bu konu derin işlen mıştır.) * * * Lozan'da çok sayıda (Yunan asıllı(eski Osma nlı tabiatlı-oraya göç et miş olanlardan) şahıslar yaşadığı için,gelecek delegeleri, propeganda,nümayiş ile,tesir altına alabilmek için,özel olarak burası seçilmişti, diyenlerde vardı. * * * LOZAN'A KATILAN ÜLKELERDEN BAZILARI Büyük Bratanya-İngiltere,Fransa,İtalya ve Japonya konferansa davet edilenler arasın yer alacaklardı. Türkiye,Yunanis tan,Romanya,Sırp-Hırvat-Sloven ve USA-ABD,görüş melere iştirak,katılm ak üzere davet edil mişlerdi. (O zamanki) Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Boğazlar hakkındaki müzake relere,Belçika ve Portekiz ise kendileri ni ilgilen diren sınırlı konular da müza kerelere katılmak için çağrılmıştı. Bu tarihlerde,o zaman ki Osmanlı-Türkiye'esin de,ikiye bölünmüş dev let görüm ünü taşıyordu. İstanbul ve A nkara , ik i devlet,iki hükümet gibi,davranı yordu. Bu ayrılığ ı yabancı,müh alıf güç,düş manlarda iyi değerlen dirme peşin de idiler. Bu açıdan bakıldığın da,her iki tarafa da davetiye gönderilmişti. Mustafa Kemal,iki başlılığı önlemek için 1 Kasım 1922'de BMM' de Saltanatı (özel istek üzerine,verilen ilk tavizlerden birisiydi.. (...);S. M. Ali) kaldırttı ve Ankara'nın tek ve gerçek temsilci olduğu na dair karar al dırdı. * * * (Diger başka bir adı ile,İstanbul'a karşı,askeri bir ihtilal,darbe yapılmıştı,(...) S. M.Ali) * * * (Dr.Riza Nur,hatıralarında, Hilafet'in kaldırılması ile,” Kayıpların en büyüğünü” yaşandığını,dile getirenler dendı.) * * * Böylece İstanbul hükü metinin Lozan'a katıl ması önlendi. (Bunları bir de,Kadir Misir oğlu'ndan dinlek lazımdı.) * * * LOZAN'DA,NELER MÜZAKERE EDİLMİŞTİ?. NELER KAZANDIK,NELERI KAYBEDİLDİ?.. Konferansın iki temel mevzu-konusu vardı.Birincisi,Türkiye ve diğer devletler arasındaki sorun,meseleler; ikincisi ise Türkiye ve Yunani stan arasındaki çözülme si gereken meseleler vardı. Yunanistan'la olan temel mesele Ege Adaları ve Doğu Trakya'daki sınırdı. Diğer devletler arasındaki sorunlar çok daha çetrefilliydi. Kapitülasyonların kaldırılmasın dan başlayarak Düyunu Umumiye,Boğazlar,azınlık hakları ve Musul'un da içinde olduğu paylaşım lardı. * * * İNGİLİZLER'İN İDDİALARI!.. (Öylesine saçma iddialar ileri sürüyorlardı ki...Her ülkede,bölge-mahallî lehç sı vardı. Batıda (meselâ Bayern'de,yukarı Bayerin-Algau- Aşağı Bayerin- Lindau'da daki konuşma lehçe değişikti.) dahada çoktu;bunu bilmelerine rağman,bize göre saçmalık lar ileri sürüyorlardı.) (Osmanlı çoğrafyasındaki petrolkuyularını pazarlayanlardan biride,Zaharof' tu,yanca.) MUSUL,KERKÜK OYUNLARI... Musul'daki Türkler'in,aslı nda Türk olmadıkları,çün kü İstanbul Türkçe si'nden başka Türkçe konuş tukla rı; Musul vilayetin de çok sayıda Arap ve Kürt yaşa dı ğı,bu milletlerinde Türki ye'yi iste medikleri; Kürt ler'in Türk değil (Genelde, Şii mezhe binde olanlar,) İran asıllı olduk ları ve dillisan dinî adet leri,farklı bir millet oldu ğu ndan Türk ler'le birlikte yaşamak isteme dikleri,gibi iddia ları öne sürüp Musul'un çoğunluğa sahip olan Araplar'a ait olması ger ektiği İngiliz heyetini ileri sürdükler iddia ve tezlerlerden bir kaçıydı. * * * SONRA'DAN İŞE KISMEN KARIŞAN (İngiltere Şemsiyesı altında)MÜDAHİL OLAN USA-ABD'NİN TAVRI NASILDI?.. ABD'nin beyan,bildirisinde,Lord Curzon'un görüşlerinin destek lendiği söyleniyordu.Çünkü ABD'nin o andaki bütün derdi petrolden pay alma ktı. Nitekim İngiltere Turkish Petroleum Company' deki kendi his sesin den yüzde 20 pay vererek,bu tarihî dayanışma- desteğin karşılığını ödemişti. SERT TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI... (Tâ o zamanlardan beri,gözleri yeraltı kaynaklarda,bugün de,böyle değil mi?) (Dr.Riza Nur'un” Lozan konferansı” da okumada fayda vardı.) Musul meselesı, ilk kez 23 Ocak 1923'te Ouchy Şato su'nda yapılan oturumda gündeme gelmişti. (SIYASI DIPLOMATLARI SAF DIŞI BIRAKIP,BU SAHADA TERCÜBESİ OLMAYAN ASKERLERİ GÖNDERMEK,YANLIŞ BİR UYGULAMA,OLA RAK İLERİ SÜRENLER ÇOKTU.) BÜGÜN, 2017'DE BİLE,KERKÜRK ve SÜLEYMANİYE(bölünmüş Irak için de) TARTIŞILAN BİR KONU. DEMEKKİ,MASA BAŞINDA ALINAN KARARLRDA,HAKSIZ UYGU LAMALAR ÇOKTU. Aslında bu mevzu,konferansın başlamasından bir hafta sonra tartışıla caktı, ancak İsmet Paşa(İnönü) konferansın konusu olmasını istemediği için gecik tirilmişti. Konferans,Pazarlık,oturum Başkanı Lord Curzon,açılış konuş ması nda,bu zaman zarfında Türk heyetinin Musul'u istemekten hiç vazgeçmedi ğini, kendisinin buna karşı olduğunu,ısrarın üzücü oldu ğunu,durumun dünya ya açıklanmak ve müzakere edilmek için gündeme alındığını söyledi. Anlaşılacağı üzere Türkiye,Musul'u tartışmaya bile sokmak isteme den doğru dan geri verilme sini talep ediyordu.İsmet Paşa (İnönü) bunu üzerine bir bildiri oku du.Bildiride özetle,Musul vilayetindeki azınlık nüfus sayılarını verilip, Musul'un bu durum üzerine Türkiye'nin hakkı olduğunu söylüyordu. (Bu tartışmaları İnönü ve hayeti yaparken,yılların tercübeli diplomatları saf dışı yapılmıştı.Bu da Lozan'da zayıf düşmemize vesile olmuştu.) Pazarlık Yapmak! Bunlar kuvvetten anlar!.. İsmet Paşa (İnönü)Musul merkez sancağın da 128 bin Türk ve Kürde karşılık 28 bin Arap olduğunu anlatıp," Süleymaniye ile Kerkük sanca ğında ise çok az Arap var",diyordu. İsmet Paşa oldukça uzun konuşma sında özetle Musul'un neden Türkiye'ye verilmesini anlatıyor,İngiliz tezlerini tek tek ele alıp tamamını çürüt meye çalışıyordu. (…) 
* * * 
İTİLAF DEVLET LERİ'NİN İSKEN DURUN KIYILA RINA BİR ÇIKAR MA YAPACA ĞINI DEDİKODULA RI DUYULUNCA, SAMAN DAĞI BUCAĞINA BAĞLI, YEDİ HRİSTİYAN ERMENİ KÖYÜ HALKI,HÜMÜ TE OLAN VERGİ BORÇLARINI ÖDE MEMIŞOSMA NLI ASKERİ KUVVET LERİ İHTİYACI İÇİN DE (Tarım,hububat vb.) YARDIMLAR YAPMAMIŞ,İSYAN ÇIKARANLARDANDI. * * * Tarih boyunca, Almanya - Türkiye İlişkileri. Tarih boyunca,Türkiye ve Almanya ilişkilerini anlatan kıtaplar yayınlanıp,raflarda yerini aldı.Bir çok gazete ve dergiler de seri yazılar aktarıldı. İşte bunlardan bir sayfa. Devamı var. 
* * * 
MAZIDEN,KISA KISA...

 İngiliz kuvvetleri,General Allenby ve kurmayları Kudüs'e giriyor... Kudüs Müftüsü,Ömer Camii ve Mescid-i Aksa şeyhi ve Şehrin Hristiyanların lideri ve İspanyol Konsolosu da,General Allenby'ı karşılıyanlar arasında yer alır. Yıl 2 Kasım 1917 ...Tarihî hikâye elbetteki çok uzun. İngiliz dişişleri Bakanı Belvor'un,” Filistin'de bir Yahudi devleti” kurmaya niyetlı olduklarını açıklıyor. O gün bugündür,Filistin'de hüzür yoktu. Ve ardından Arap kıyafetlı casus Lawrence önderliğindeki Akabe baskını, teren yollarının imha edilmesi,Osmanlı ordusunun sol kanadı büyük yara almıştı. Batı'ya doğru Filistin yolu açılacaktı. Açılmıştı da... (...) Lawrence,daha sonra bu yaptıklarının yanlış olduğ unu,binlerce insanın canına,malına kıydık larına,vijd an azabı çekmiş olmalı ki,bağımsızlığı için mü cade le eden Cezayır'lılara yardım eder. Bu yardımlaşma faliyetleri istıparatını alanlar,onu daha sonra,pisikleti ile giderken öldürülmüş,kaza süsü verilmişti. (...) 
* * *
 BUGÜNLERI ANLAMAK İÇİN... 
Bugün yaşananları kavramak,anlamak için geçmişi de iyi okumak,kavramak icap eder. Hâlâ bu kin,nefret bitmiş,küllenmiş değildi!,Türkiye ile dalaşmanın; Aske r, Polis,Devlet,Milletine kurşun sıkmanın neden, gaye,hevesi için yapıldığını tahlil etmek lazımdı... (...) 
* * * * 
Kismen,kitap,gazete,dergilerden aktarma.13.11.2016 (Yeni ilaveler,2.11.2017) * Sakaoğlu,Mehmet Ali


Paylas |

 
1 2 3 4 5   Bu Yazyya Toplam 5 Puan Verildi
 Kaynak :  Sakaoğlu M.Ali

 Kategori  Eğitim, Kültür

496 Kisi Tarafindan Okundu.

Yorum ( 0 )   

KAYITLI YORUM BULUNMUYOR.

 

 Bu Yazara Ait Di?er Yazylar

Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

 26.7.2018

DÜNDEN BUGÜNE KIRIM

 23.4.2018

DÜNYA'DA İLKLERİ YAŞATANLAR

 16.4.2018

LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1)

 3.11.2017

SUYA-BULUTA SERDENİŞ

 21.2.2017

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR

 17.2.2017

TERÖR BELÂSINI BERTARAF ETMEK

 19.12.2016

Bukadarına da, Pes Doğrusu!

 20.3.2016

ASYA'DASN-AVURUPA KI'TASI'NA,DİNÎ ÇATI ALTINDAKİ FAALİYET VE YAYILIMLAR..*Tarsus,Efes,İstanbul..

 26.3.2014

DESEK YAZSAK MI ACABA 10 KARADENİZ İZLENİMLERİ

 12.12.2013

OSMANLI ZULME TAVİZSIZ,HOŞGÖRÜSÜZ DU.. DAİMA MAZLUMUN YANINDAYDI..

 13.10.2013

desek,yazsak mı acaba, doğu Karadeniz izlenimleri 9.bl.

 6.10.2013

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...

 6.10.2013

Desek,yazsak mı acaba?.D.Karadeniz'e Seyahat-göze takı lanlardan.. (7.Bölüm)

 6.10.2013

DESEK,YAZSAK MI ACABA?..D.KARADENİZ'DEN...* 5.Bölümün devamı 6.Bölüm..Fındık Hoca'nın kısa seceresi

 6.10.2013

 
 
 

 

 Reklam

Rize'yi Canlı İzle
 Duyuru
 Köse Yazilari

Sevgili Müsellim

Sevgili Müsellim ¬
HRİSTİYAN HAÇLI TERÖRÜ

Dr. Senay Baltacı

Dr. Senay Baltacı ¬
Uzay terapisi de denilen DRX-9000 tedavisi

Davut ŞENTÜRK

Davut ŞENTÜRK ¬
Ramazan

Dr Murat BALTACI

Dr Murat BALTACI ¬
Fiziksel Aktivitenin Yararları

Osman Coşkun

Osman Coşkun ¬
DAVETİYEDİR

Alpay BALTACI

Alpay BALTACI ¬
İYİLİK EKSENİNDE...

Sakaoğlu M.Ali

Sakaoğlu M.Ali ¬
Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

Av Yusuf

Av Yusuf ¬
SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı

Mehmet Okumuş

Mehmet Okumuş ¬
AVRUPA'DAKI GURURURUMUZ MAHINUR OZDEMIR LONDRA'DA MISAFIRIMIZDI.

DOĞU&BATI

DOĞU&BATI ¬
Yazi Eklenmemis

Nihat PAMUKÇU

Nihat PAMUKÇU ¬
KÖR SATRANÇÇI
 

 Reklam Vadisi 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de
Rize İl Genel Meclisi Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Hemşin Belediyesi himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Kaçkar Yolu Şenliği, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü başladı....

Mayıs Ayı Yaş Çay Bedelleri Ödeniyor.
Budama Bedelleri Ödeniyor
 

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Hava Durumu 
 Reklam

VİDEOLARGüncel | Sosyal Hayat | Ekonomi | Siyaset | Sağlık | Eğitim, Kültür | Tabiat | Spor | VİDEOLAR | AYIN KONUĞU | HEMŞİN TARİHİ | RİZE'Yİ CANLI İZLE | HEMŞİN'İ TANIYALIM | Gizlilik Politikasi


 

© Copyright - 2007- www.hemsinvadisi.com - Tum Haklari Saklidir. 
     iletisim : hemsinvadisi@hotmail.com