Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi          Fotoğraf Galerisi
 

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR - www.hemsinvadisi.com
   
 

Sakaoğlu M.Ali ¬

Sakaoğlu M.Ali

 SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR
 YAZI BOYUTU

 Tarih : 17.2.2017 - 20:44:57 


ASOSYAL-GLOBAL MEDYA PAYLAŞIMLARI FAY DALI OLDUĞU KADAR DA,ZARARLI,AİLELERİN PARÇALAN MASINA NEDEN OLUYOR.


ASOSYAL-GLOBAL MEDYA PAYLAŞIMLARI FAY DALI OLDUĞU KADAR DA,ZARARLI,AİLELERİN PARÇALAN MASINA NEDEN OLUYOR.

*Her milletin,kandine has,orf-adet,edep,ahlâk,aki de ,iz'an anlayışı vardı...

 ..Vardı da,yarı akıl,bunun farkında değildi.Bu,akıl fukaraları,hayatın, "yeme-içme-yatma-kalkmak"tan ibaret olduğunu sanmasıydı!

..                                     * Sakaoğlu,M.Ali.6.2.2017

Yüz yıllarca,flozoflar dahi,"ahlâk ve davranış "üzerine fikirlar yürütmüşlerdi.

* * *

*Leyla-Lolita mi,Ali -Alois mi?,olduğunu,nere den,bileceğiz?..

* * *   

* Tehlikeyi sezen fikir adamları"millî eğitim,millî kultur" adı altında makale,kitaplar yazmışlardı.

* * *

HER MİLLETİN,KENDİNE HAS,ÖZ,ORF-ADET LERİ VARDIR.

Ahlâk fukaralıklarına aracı,vesile olanları,terbiyeye tabiî tutmak ta fayda vardı. Bu,bir nevi virus saçan hastalık gibiydi.Bunları tedavi etmekle,hem çevre,mahalle,ülke'ye fayda sağlardı.

 *Çağımızın, paylaşım medyaları,faydalı olduğu kadar,çokda za rarlıydı. Tartışmalara ve ail,cemiyetlerin bozulmasına vesile olu yordu. Bunlara bir,” norm,”ahlâkî nizam,tüzük” konulmalıı. Bir gün mutlaka bunlar,uygulanacaktı.

 * * *

YAZIMIZA,MEVZÛ-KONUSU OLAN,İLMÎ AÇIDAN BAKILIN CA..;

Millet-toplumlarda “ahlâkın,önemi"üzerine, bir kaç söz...

Çağdaşlık adına(!),yarı çıplâk,yatak kıyafetlileri görünce,bu satır ları aktarmaya çalıştık. Nice,yazar veliler,”ahlâk ve dav ranış” hal lerin den,yazıp çizdiler. Pisolog,Hekim,Doktorlar'da,bu haleri tahlil etmey çalıştı, çalışılmaktadır da...

 GENLERE İŞLEYEN..."HAVA-SU-TOPRAK",MESELESI...

Arada bir,yaşadığmız bölgenin,akıl hastahane lerine,bir uğrarız, genç kuşaklarlın o hallerini gördükçe,üzülür dururduk.

* Her meyvenin rengi,tadı da değişik,başkaydı.

 Bir nevî,insanlar da,böyle sayılırdı.

Almanların”Man muß Träume und Ziehl haben”-fert-kişinin “ hayalı ve hedefi -ideal,gayesı- olmalıdır ”şeklinde,tercüme ede biliriz...

Milletler,tarıh sahnesine çiktikların dan beri,çocuk-genç lerini” başıboş” bırakmamışlar,onlarla elleri geldı ğın ce ve imkânları dahilinde yakından ilgilenmişlerdi. Bu ilgi,sürette de,on alrın geleceğini sağlam esaslara bağlamak gayesinde idiler.

 Aslında,toplum-kalabalık ları, ”bir çatı altına” topla makla da, bir millet haline getirmek, yaşatma ideal, arzusunu taşımakta ıdı. "Hayalı ve idealı-hadefi olmayan mil letler, susuz,havasız kalmış birer ağaç gibi, kurumaya mahkûm olmuş,milâtını doldur muş, yok olup git mişti. Bu, ideal,arzuları yaşatan ise, ”ahl âk ”ahlâklı insan- lar, ve inançtı.

Genelde,”ahlâk” buhranı altında yatan hastalık ise,eğitim deki karkaşa,düzen,sistem “ahlâkı” başı boş bir neslin çoğalma sına, başka toplum,milletler potasında erimeye git meye hazırlayan, taşıma-kopya-taklıt-,dayatma,talım-tebiye sayılırdı.

 "Bir toplum,milletin bu yıkılmaz,sarsılmaz yapısını bozmaya çalı şan ” isteyenlerin bu gayesi,hâkimdi.

MİLLETLERI AYAKTA TUTAN,MİLLÎ AHLÂKTIR.

Bazı,millî fikir adamları da,"millî eğitim,millî kültür",diye yazı,make le,kitaplar zazmışlardı. Demekki,tehlikenin farkına varmış lardı.

 Kırım,Gaspralı İsmail'in,"Dilde,Fikirde,İşte Birlik" dediği gibi..

Şuurlu ve  İnsan-ı Kâmil bir kuşak,yetiştirme arzusuydu bunlar.

 Bir toplumun zaafa uğratmak isteyen ler,önce, bir toplumun ahlâk kural larına ters düşen olayları,sahneye sürererek,mille tin-toplumun mânevî yönden zayıf latma gayesi içindedirler.

Ahlâk ve İnanç,bir milleti ayakta tutan akidelerdı.

Ahlâk,insanın doğuşu ile birlikte -ırsî-soy-sop- getirdiği ve ya daha sonra, aile,çevresi ile oluşan “davranış” hal, hareket, davranışların,çocuklarına tesiri,yansımasıyle,kalıcı huy larını oluştururdu.Hani" üzüm üzeme bakarak yetışır" deyimi gibi.

 * * *

FILOJOFLAR DA AHLAK ve DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİ ANALIZ ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDI.

 HENÜZ,PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLMEDIĞI,ANTIK DÖNEM LERDE...

Tâ antik devirden beri,”ahlâk” ve “davranış” şekilleri tartışılmış, tahlil, analız edilmeye çalışılmıştı.Bugün dahı,bu çalışmalar devam etmek ye,yeni tezler,reçete,çareler sunulmakta olduğunu görmektesiniz.

Bunlardan bir kaçı ,Sinoplu Sokrates...Gündüz elinde fener ile gezer, soranlara” adam arıyorum”, dermış!..

Asıl Amasyalı olan,Aziz Agustinos (Roama İmpara tor luğunun da,akıl hocalığı nı yapan,en son da ,o da bir çok flosoflar gibi yanlız vefaat etmıştI) ve Fransız,Montai gne, Descartes de, “..doğru,düşünmeye çalışalım” şeklinde ifade edenlerdendı. ve de "İşte ahlâk il kesi",der.. “Vijdan,ahlâkın ne olduğunu anlatmak, gerçek ten çok zordur. Vicdannın ne oldu ğunu, ancak doğru bir insanın davranış larında belli olur ” der.

ARISTOTALES,ise,” ..doğruluğun ne oldu ğunu ancak doğruinsan- lar bilir.“,der . LAMX ENNAİS isei, şöyle tarif eder,” Vicdan-ahlâ k-,yargıç ola rak sadece Tanrı'nın girebileceği bir” tapınaktır”, şeklinde ifade eder..

* * *

İTALYAN-Vatikan- KATOLİK PATRIK HANESİNE BAYRAK KALDIR AN,ADINI “PROTESTO” DAN ALAN,PROTESTAN TARIKATINI KUR AN,“ ALMAN,(Tehelog,Hukukcu olan10.11-1483-18-2-1546),MARTİN LÜT HER,İSE..;

 (Martin Luther,wurde am 10. November 1483 in Eisleben ge boren. Er durf te die Magdeburger Domschule besuchen. Er studierte anschließ end in Erfurt die sieben freien Künste und schließlich Rechtswis senschaften (Jura).

Yaklanıp,cezalandırmak için peşine düşmüşlerdi, yakalanmamak için,bazende ağaçların üstünde gece ledığı söylenir.Tanrı bilim üzerine doktoraya yaptı. (Doçent'lık deyimide,buradan gelir.) Dinleri,tarıkatları araş tırır. Kendi adını taşıyan,bir hristiyan mezgebi olan Protestanlığı kurar. "M.Lüther-Evangelium", adını taşıyan kiliselere raslamak mümkün. 

 "..Kendi yüreğim-vicdanım-den korktuğum ka dar,ne Papadan, nede Papazlardan korkmuyorum”, fikrî beyanı,bu yön de...

 * * *

Buna benzer,fikrî,ilmî beyanları,çoğaltmak,aktarmak  müm kündü de,işin ciddiyetini fark edenler,ne âlemde idiler?..

 * * *

İSLÂM İNANÇINA GÖRE,İSE...

 Ahlâkın tek gayesı,insanı kurtuluşa sevk etmesıdır.

İslâm inancına göre,fazilet-ahlak,izan-nın esası” bilgi” ve“Kur'an” dır. Demekki, bir fert-kişi,kendini mensubu olduğu “dinin”makbul saydı ğı,bir ilme ve bu ilimle emel ettıği ve davra nış,hallerini de bu esas- norm-lara göre düz enledi ği taktırda, faziletli bir insan olmaya aday demektır.

TC.NİN BU SAHADADA,ÇOK GÜNAHI VAR DI,DENİLEBİLİR...

Fazilet ise,nefsin,talım-terbiye ,eğitim ile elde edilen bir akıtedır. Aileler de,kendını buna göre hazırlar ve ona göre neslini,çocuklarını yetıştır meye çalışır.

ÖYLE YA, “BİR ÇIVI,NALI,BİR NAL,ATI,BİR AT “KOMUTAN'I, KOM UTAN DA,MEMLEKET-ÜLKESINI,KURTARIR”DERLER...

Ahlâk ve vicdan üzerine,Ziya Gökalp ise,..”..Ahlâkı yanlız dinî açıdan görenlere karşı çıkarak ..Ahlâk, içtimaî midir?” şeklinde,kendi ne sorarak,onu yanlız”dinî” bir kavram olarak görme nın,yanlış olduğunu iddia edenlerdendı.

 "..Büyük milletler de her biri, medeniyetin hususî- özel- bir sahasında birin ciği ibraz etmiş tir."

PEYGAMBERLER,GÖNERILMEDEN ÖNCE...

 (Doğruları haykıran,Peygamberleri taşlıyanlar, iftira atan gafiler var dı.Bugün,"doğru-yanlışları söyleyıp,uyardığımız" için,bağırıp çağır anlar,olduğu  gibi!)

. ..Eski Türkçe ,SEBİLÜR REŞAT (Eşref Edip) MECBUASINA GÖZ ATINIZ!..      

 Ziya Gökalp,devamla, ( Aralara serpiştirdiklerimiz,kafanızı karıştır masın!)

"..Eski antik Yunan-Greek-ler “bediîyatta-güzel sanat eserleri”,Rom alılar,”hukuk”ta..; Beni İsrailler ve Araplar” din”de,Fransızlar ise,” ede biyat” ta, Anglo-Saksonlar-Avrupa'danUSA'ya göç edenler-,”İktisat” ta, Almanlar ise, ”Müzik”(bu tesbit, bize göre yanlış,abartılıdır,yhy) ve mâbettabî ada- meta fizik- ölüm ötesi- de,TÜRKLER ise,”ahlâk”ta, biri neliği-birinc iliği- kazanmışlar dır”,der. Türk tarihi, baştan başa ahlâk ve izan,faziletle rin maş heridir. Tükler,maglûp-harp-savaş takazan dık ları- millet lere karşı ve onların mensup oldukları millî ve “dinî”,mevcü diyetlerine -var lıklarına-,dinî ve içtimaî-sosyal- muhtari yetler-özgür lük- ver mesi, her türlü taktirin fevkinde,-taktire- layıktır. Buna rağmen, bu milletler, Türk lerin bu hoç görüsünu suistimal etmış lerdı. Bu da, ”dinî”,”ahlâkı” de ğer,akideler den kaynaklanmaktaydı.

 (...)

 Bu açıdan da bakıldı ğında, inkilâplar,genç liğe dayanır.(...Ancak,mensubu olduğu medeni yete uyumlu inkılâplar olmalı... Yok sa, faydadan çok zararlı olurdu,oldu da!..S.Ali)

TÜRK YAZARLAR ve AHLÂKÇILAR...

HER DÖNEM-ZAMA NIN,KEN DİNE HAS “AHLÂK,EDEP” ANLA YIŞI,YORUMU VARDI.

BUGÜNDE BU NORMLARI, ZAMAN ZAMAN TARTIŞIP DURMAKTAYIZ.

  Hele,müslüman geçinen bir ülkede, tv.ekranlarında yer alan,bazı türkücü,şarkıcıların," yatak kıyafetlı,yeri çıplâk" lı sahne alması, da bunlar arsında yer almakta... Şarki Tükü söylemenin,illaki böy le edepsız bir halde olmak mecuriyeti mi vardı?.. Sormaklazım.  

Perns SABAHATIN,ve modern ahlâk tartışmalarını ateşleyen, kıvılcım lı-ateşlı- düşünürlerimizden,sanatçılarımıza da sıçradığını görüyö rüz. Bu moda, yazılan eserler ile,”tezlerine” taraftar toplamaya çalışmış lardı. Her dönem,zamanın,”ahlâk”kuralları tartş ma konusu olmuştu, bugün de olduğu gibi...

 * * *

Dar-ül-Fünün'cüler den,

Meselâ,Ahmet Mithat Efendi,(asıl,Rizeli olan, hem şerimiz) Abdülhak Hâmid,Tefik Fükret, değişmekte devam eden naz arîyeleriye “ahlâk”anlayışı üzeri ne durarak,daha müsa maha -höş görü, taviz -li hare ket edil mesi ni istiyorlardı.

Daha doğrusu,söz gelimi,”suçlu olarak görülenle,”,”düşmüş kadın lari”,açıktan açığa müdafa-savunuyorlardı.

Onlar da,bizim,insanımız,günah-sevabimiz”dır,demek istiyor lardı.

TEFİK FİKKRET'ten sonra,”laik ahlâk”ın yerleşmeye başla dığını, bu sahada da,fikir adamları,yazarlar arsında tartışma lar,sürüp gitmişti.

(Bir Adam yaratmak...Çalı kuşu... vede...Müşâün-ileyh Hazretler. )

NECİP FAZIL,PEYAMI SAFA,REŞAT NURİ GÜLTEKİN,gibi yazarlar ise,tam tersine, eserlerinde,”ahlâkın” sukûtu-ses sizliği,açığavurul maması,gizlenmesı- ile, değişen kıymetler muvacehesinde-anlayı şı-,ahlâkın yeniden,şekillenme,tarıf-yorumlan ması- üzerinde durdu lar.Bu tezlerde,karşı reaksiyondu.

 * * *

 İDEAL-GAYE-SİZ CEMİYET-AİLELER DE...

 "İdeal-Hedefsiz,Cemiyet,Aileler de,ihtiyar,yatalak,uyuşuk -şekilde yetiştirilen-GENÇLIK, dâvasız-hedefsız,gayesız ve teşkilâtsız bir ”parazit” sürüsü gibidir.

 (Köy,kasabasın'dan ayrılıp,buyük şehirlere göç eden,"daha güzel bir, hayat, kazanç" için gidenler,aileler,yeterince eğitim alamayınca, çalıştıkları mekânlarda, sokak,cadde,mahale,tv. vs.larda, aldıkları, başka larına ram olmakta,bazılarının-yarı çıplâk olmakla da, kendi lerini,ilerici çağdaş!(ne demek se),ilimli gösrerme komleksı içindeler.)

DEMEKKİ,AİLE-LER,NE KADAR,AHLÂKLI VE EĞİTİMLİ İSE ,YARIN LARI MIZI TESLİM EDECEĞİMİZ,”YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLAR,NES İLLER” DE, O DERCE MÜHİM,ÖNEMLIYDI...

Ebebeyinlerin eseriydı. Bu açıdan,ailede oluşan”ahlâkı norm lar”ı titiz likle  koruma altına alınmalı; huzur ver saadet getirecek,yaşadığı,men subu olduğu medeniyet-kultur,orf-adet-lerine,memleket-ukke,cevre aki delerine yakışır bir şekilde uyulmalı,bu değerler korunmalıydı.Bunun icin de,bilgi eğitim,yetiştır me mühimdi. Leyla mı,Lolita mı,Maria-Meryem mı, Ali,Alois,Mehmed- Martın mı olduğun hal ve hareketın, gıyım- kuşam,yeme-icme,yaşam tarzın dan fark edilir, anlaşılır. Tabiiki," tek tip" insan tıpı arzusu içinde de değiliz.

"İsteseydim,hepinizi bir ummetten yaratırdım",âyeti boşuna değildi.

 Ve hele," Beni yaratan ,elbette ki yolumu gösterir"(Şura 78)Yara tan kudret,doğru yolu göstermektedir de,maalesef,bazı zavalı,ahlâkî âmâlar,bu gerçeği fark edip görememekte;şeytanın tesirinden,paçayı kurtaramamaktadırlar.

* * *

Bütün,“ateş” ve “kahramanlık” çağlarında,yetiştirilen Ana-Baba, Ebe beyinlerin eseriydı. Bu açıdan,ailede oluşan”ahlâkî değer ölçüleri,norm larına” titizlikle önem verilmektedır. Hele,Ana Okul larındaki,temel eği timlerinde ...

 * * *

Yaşadığımız Almanya'da,bu, Anne-baba- Famillie Erzihung-Aile Eğiti mine verilen önem,yapılan yardımlar,görmeye değerdı.

 * * *

"Kulağında kupeler,elinde bilezıkler, oy,oy Emin em! (...)"Uzaylı Mustafa'nın türküsü, gibi...

(Kulağı,burnunda Hindus küpesi;cağdaşlık adına - moda-kukla-lumpen- yırtık pantolon lu kız-erkek, soytarı bozuntuları da,edep, ahlâkın, bozulmaya yuz tutmuş,yansımasıydı.)

Başı boş bırakılan çocuklar-gençler, “rüzgara kapılmış yaprak” gibidir. Bu açıdan, gençlerin, giyim -kuşamına etkili olanlar, başta, anne,daha sonra baba,aile içi soy-sop aile terbiyesi,çevre ve okul' du.. Bu,dengelemeleri tutturama yanlar,başkalarına”yem” olduklarını,duyar,şahid oluruz.

ELBETTE,BU GİBİ YAZILARİ EĞİTİMCI,PEDEGOG LAR, İŞİN UZ MANLARI YAZMALI YDI. BİZİM İSE,OKUYUP, KAV RAMAMIZ VEDE UYGULAMYA KOYMAKTI.

 

Nice aillerin,maddî- manevî im kânları yokken,bunları nasıl uy gulamaya koyacaktı?.. Ya,bu imkânlar malik,sahip olanlara,ne denılmelıydı?..

Demekki,her şeyin başı,”talim-terbiye”,eğitimden geçiyordu.

HER MİLLETİN NAS-AKIDELER BAŞKA iDi.ONU-BUNU TAKLIT ETMEKSE,KENDİ ASLINI İNKÂR EDENLERİN DE,BİR BİLDIĞI OL MALIYDI?!!..

 " Deli'nin,”dinî,ahlâkî yoktur”,derlerse de,nice deli bildik lerimi zin de,kendi yapısına uygun,vasat,ahlâk,inanaç değerlerını taşıyor olma lıydı.

Çağımızın,sanal,albüm,haberleşme aracı olan,içtimaî-sosyal medya da,hele,müsliman geçinen ailelerin,”yatak kıyafetlı,yarı çıplâk” resim lerini,dünay ile paylaşmaları üzerine,bu satırları kaleme alma zar uri yetini hissettik.Vesile oldukları içinde,bir teşekkür borcu muz olmuş oldu.

( Misal olarak,buraya o resimlerden yüklemekte mümkündü,ancak onların" ayıp kusur,hatalarına ortak olamak" istemeyiz.)

Bu satırları kaleme aldık, hat ta, bazı,yazar, kurum ların dan,” “Türk- islâm Ahlâkı” üzerine,yazılan, fikrî açıklamalar.

* * *

(Türkiye'de,15 Temüz 2016 Yaşananların da, kendine özgü "ahlâkı" Vardı!.. Bunları,hangı ülke,milletin normlarına,yer leştirilecektı?. "Şeytan,İblisin tersirinde olan," nasip sızlar,olarak,telin eden,kınayanlar;yumuşak tenkit edenler de çoktu.)

* * *

Pekii, bunca satırları,oradan buradan -arı gibi-topladık,aktardıkda,"ne oldu?",kime faydası dokundu?, şeklinde düşünen,iç geçi renler olablirdı. "Her doğru,her yerde söylen mez",bilgisi içinde," doğru söy leyeni 7 Köy'den kovmuşlar" misali,O' yine bildikleri,doğrularını aktar maya devam etmıştı,anlatılp durmuştu...Her kesin,kendi ruhuhatına göre,"doğruları" olduğu gibi!..

* * *

Bu insanları yaratan,gaflette olan,kullarını”yarınkı”ateşten”kur tarmak isteyen Mevla,Rap,Resûllerini havale etmıştı.

Onların,kurtaramadıklarını,elbetteki, “biz“ kurtaracak değildik.

Acızhâne,bu satırlarımız okuyanlardan,bazılarına faydalı olabildi ise,bizm en büyük kazanç ve sevincimiz,bu olurdu.

 * * *

İNAS'NIN İNSANA ZULMÜ,BU DA BİR BAŞKA AHLÂK MESE LESIYDI...

Ya,"Bizden biri olacak sın!.. ya da,ölumlerden ölum beğ ene cek,ya da buraları terk edıp göc edeceksı!. "

Bu gayrı ahlâkî yaşanmış hâdi se,olaylar...

 

* * *

Bu sahada çok yazılıp,çızılmıştı. Bu ne ilkiydı,ne de sonuncusu. Daha çok,yazılacak,aktarılacaklar vardı...

6 Ocak,2017, Almanya

* * *

Meselâ, "Türk-İslâm Sentez,Ahlâkî" üzerine!.. (Ahmet Kabaklı, Altan Delıorman,vb.)

 *Türk İslam Ülküsü (S.Ahmed Arvasi,vb.)

Siz okuyucularımızla,bir dost,arkadaş gibi,hasbihal ettik. Dahasını,bir dahaki zamana ayıralım,dedik;bakınız saat,geçenin kaçı oldu?!..

* * *

*SosyalMedyadaPaylaşılanYarıÇıplakKadın-soytarı-ErkeklerÜzerine.

*DahaÇokSöyleyecekYerineGöreKaşımızıÇatacakTevesûmİle...

* FikirKültürSanat* mali@yeniyurt-haber.net

Paylas |

 
1 2 3 4 5   Bu Yazyya Toplam 5 Puan Verildi
 Kaynak :  Sakaoğlu M.Ali

 Kategori  Güncel

410 Kisi Tarafindan Okundu.

Yorum ( 0 )   

KAYITLI YORUM BULUNMUYOR.

 

 Bu Yazara Ait Di?er Yazylar

Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

 26.7.2018

DÜNDEN BUGÜNE KIRIM

 23.4.2018

DÜNYA'DA İLKLERİ YAŞATANLAR

 16.4.2018

LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1)

 3.11.2017

SUYA-BULUTA SERDENİŞ

 21.2.2017

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR

 17.2.2017

TERÖR BELÂSINI BERTARAF ETMEK

 19.12.2016

Bukadarına da, Pes Doğrusu!

 20.3.2016

ASYA'DASN-AVURUPA KI'TASI'NA,DİNÎ ÇATI ALTINDAKİ FAALİYET VE YAYILIMLAR..*Tarsus,Efes,İstanbul..

 26.3.2014

DESEK YAZSAK MI ACABA 10 KARADENİZ İZLENİMLERİ

 12.12.2013

OSMANLI ZULME TAVİZSIZ,HOŞGÖRÜSÜZ DU.. DAİMA MAZLUMUN YANINDAYDI..

 13.10.2013

desek,yazsak mı acaba, doğu Karadeniz izlenimleri 9.bl.

 6.10.2013

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...

 6.10.2013

Desek,yazsak mı acaba?.D.Karadeniz'e Seyahat-göze takı lanlardan.. (7.Bölüm)

 6.10.2013

DESEK,YAZSAK MI ACABA?..D.KARADENİZ'DEN...* 5.Bölümün devamı 6.Bölüm..Fındık Hoca'nın kısa seceresi

 6.10.2013

 
 
 

 

 Reklam

Rize'yi Canlı İzle
 Duyuru
 Köse Yazilari

Sevgili Müsellim

Sevgili Müsellim ¬
HRİSTİYAN HAÇLI TERÖRÜ

Dr. Senay Baltacı

Dr. Senay Baltacı ¬
Uzay terapisi de denilen DRX-9000 tedavisi

Davut ŞENTÜRK

Davut ŞENTÜRK ¬
Ramazan

Dr Murat BALTACI

Dr Murat BALTACI ¬
Fiziksel Aktivitenin Yararları

Osman Coşkun

Osman Coşkun ¬
DAVETİYEDİR

Alpay BALTACI

Alpay BALTACI ¬
İYİLİK EKSENİNDE...

Sakaoğlu M.Ali

Sakaoğlu M.Ali ¬
Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

Av Yusuf

Av Yusuf ¬
SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı

Mehmet Okumuş

Mehmet Okumuş ¬
AVRUPA'DAKI GURURURUMUZ MAHINUR OZDEMIR LONDRA'DA MISAFIRIMIZDI.

DOĞU&BATI

DOĞU&BATI ¬
Yazi Eklenmemis

Nihat PAMUKÇU

Nihat PAMUKÇU ¬
KÖR SATRANÇÇI
 

 Reklam Vadisi 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de
Rize İl Genel Meclisi Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Hemşin Belediyesi himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Kaçkar Yolu Şenliği, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü başladı....

Mayıs Ayı Yaş Çay Bedelleri Ödeniyor.
Budama Bedelleri Ödeniyor
 

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Hava Durumu 
 Reklam

VİDEOLARGüncel | Sosyal Hayat | Ekonomi | Siyaset | Sağlık | Eğitim, Kültür | Tabiat | Spor | VİDEOLAR | AYIN KONUĞU | HEMŞİN TARİHİ | RİZE'Yİ CANLI İZLE | HEMŞİN'İ TANIYALIM | Gizlilik Politikasi


 

© Copyright - 2007- www.hemsinvadisi.com - Tum Haklari Saklidir. 
     iletisim : hemsinvadisi@hotmail.com